top of page

TÜRKİYE ÇOKLU EKRAN İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ

AYDINLATMA METNİ

Biz, “Barbaros Mah. Begonya Sk. No:1 İç kapı no:2 Ataşehir/İSTANBUL” adresinde yer alan Twentify Teknoloji Ve Kitle Kaynak Hizmetleri A.Ş. (“Twentify”) olarak, siz değerli kullanıcılarımızın yeni projemiz [Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü] süreçlerinde kişisel verilerini ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu aydınlatma metnini hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.


Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verilerinizi kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma ve kullanılmasını engelleme gibi birçok şekilde kullandığımız eylemleri ifade eder.


Bounty App kullanıcısı olarak veri işlediğimiz süreçleri öğrenmek için lütfen https://www.twentify.com/tr/kvkk URL adresinde yer alan “Bounty kullanıcı aydınlatma metnini” ziyaret ediniz.


TÜRKİYE ÇOKLU EKRAN ÖLÇÜMÜ NEDİR?
Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü, içerisinde yer alan ses izi tanıma teknolojisi ile TV, radyo ya da buna benzer sesli yayın yapan mecralar üzerinden ayrıca çevrimiçi şekilde Youtube üzerinden izlediğiniz belli içerik ve reklamların ses izlerini sistemlerimizde kayıtlı ses izleri ile karşılaştırarak tespit ederek bunların izlenme oranını ölçer ve bu veriler üzerinden bir istatistik çıkartır. Bu istatistikler ise anonim olarak Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü’nde ölçümü isteyen müşteriler ve iş ortakları ile paylaşılır. Bunun için ise telefonunuzda ortam dinleme ve ses kaydı özelliğine izin vermeniz ve açmanız gerekir; fakat kaydedilen sesler yalnızca cihazınızda kalmaktadır ve yalnızca ses izi tanıma teknolojisinin bu sayede tespit edebildiği içerik ve reklamlar için istatistiki veriler gönderilmekte, kayıt dosyaları gönderilmemektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Her ne kadar sesler cihazınızda kalsa ve biz ya da Müşterilerimiz kayıt dosyalarınıza erişemeyecek de olsalar Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü kapsamında ortam dinlemesi yapılmakta ve bu kapsamda kişisel veri (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, yaşadığınız şehir, watermark (ses damgası) içeren içerik veya reklamların TV, radyo, bilgisayar, cep telefonu gibi herhangi bir cihazdan tarafınızca yapılan izlemeleri) işlemektedir. Bununla birlikte anonim hale getirilmek suretiyle istatistiki veriler ilgili Twentify müşterileri ve iş ortakları ile paylaşılacaktır; fakat bazen kişisel verileri tamamıyla anonim hale getirmek mümkün olmayabilir. Örneğin bir bölgede sadece tek bir kullanıcı kayıtlıysa o bölgeye ait veriler sizin şahsi reklam izleme oranınızla ilişkilendirilebilir, böylece de veri anonim olmaktan çıkarak kişisel veri olmaktadır. Her halükarda paylaşılan istatistiki veriler belli reklamların izleme oranlarıdır. 
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü sizin de kazanç sağladığınız bir projedir. Proje kapsamı bellidir ve sizinle aramızdaki sözleşmede yer almaktadır. Dolayısıyla burada işlenen tüm kişisel veriler sözleşmenin ifası için gereklidir. Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı (e-mail vs) bilgilerden, proje kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir. Bununla birlikte projeye katılırken ortam dinlemesi yapılması için ayrıca açık rızanız alınmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 
Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü’nde yer alan kişisel verilerinizi işleme amacımız Türkiye Çoklu Ekran İzleyici Ölçümü kapsamında belirlenmiş ve sisteme tanımlı bir ses izi ile eşleşen içerik ve reklamlarının izleme oranlarının tespit edilmesi ve istatistiki olarak ilgili Twentify müşteri ve iş ortakları ile paylaşılmasıdır. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz ilgili Twentify iş ortakları ve müşterileri ile paylaşılmadan yurt dışında yer alan Twentify bulut sunucularında saklanmakta ve ilgili Twentify iş ortağı veya müşterisinin yurt dışında yer alması halinde yurt dışına aktarılmaktadır. 


HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
   

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Twentify için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak 

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak bize teslim edebilirsiniz. 

    
Talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Twentify’da kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Twentify’da kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0859061649800017

İletişim Linki: https://www.twentify.com/tr/iletisim 

Twentify Teknoloji ve Kitle Kaynak Hizmetleri Anonim Şirketi

Barbaros Mah. Begonya Sk. No: 1 İç Kapı No: 2 Ataşehir / İstanbul, Türkiye

bottom of page