top of page

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bir tarafta Barbaros Mah. Begonya Sk. No:1 İç Kapı No:2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Twentify Teknoloji ve Kitle Kaynak Hizm. A.Ş. (bundan böyle “Twentify” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Web Portal’ı tablet bilgisayar, el bilgisayarı, cep telefonu ve/veya benzeri herhangi bir elektronik cihaza yükleyerek Web Portal’ında kullanıcı hesabı oluşturmak suretiyle doğrudan ve anında Web Portal’a üye olarak Sözleşmenin tarafı olan “Kullanıcı” arasında aşağıdaki şartlarla işbu kullanıcı sözleşmesi (`Sözleşme’) imzalanmıştır.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşmenin konusu, Web Portal’ın uygun kullanımı için çeşitli şartları, gereksinimleri ve kısıtlamaları açıkça belirtmektedir. Bu Sözleşme ile Twentify misyonuna ve felsefesine karşıt içerik ve eylemlerin türleri belirlenmiş ve bunun yanı sıra Web Portal’ın tarafınızdan kullanımı için ana esaslar ve Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri belirlenmiş ve kabul edilmiştir.

3. Tanımlar

Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, Sözleşmenin başka bir bölümünde tanımlanmış büyük harfli terimlere ek olarak, aşağıdaki terimler kendilerine atfedilmiş anlamları taşıyacaktır:

 

Faaliyet: Web Portal üzerinden yapılacak her türlü ticari faaliyet, organizasyon, kampanya, promosyon, reklam, tanıtım, anket, yarışma, oyun ve benzerleri anlamına gelecektir.

 

Gizli Bilgi: Yazılı veya sözlü olarak Twentify veya Müşteriye ait olan (“İfşa Eden Taraf”) ve Kullanıcıya (“Öğrenen Taraf”) ifşa edilen gizli olarak belirlenmiş veya bilginin doğası veya ifşa edildiği durumdan makul olarak gizli olduğu anlaşılabilen, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşulları, Görev ve Hizmet, iş ve pazarlama planları, teknoloji ve teknik bilgi, ürün tasarımı ve iş süreçleri, Müşterileri’nin, Görevlerin bir parçası olarak Kullanıcılara ifşa ettiği her türlü bilgi, yeni ürün fikirleri veya kavramları, ticari olarak hassas bilgiler, iş konseptleri, reklam ve film veya televizyon konseptleri veya fragmanları ve bunlarla ilgili metin, görsel görüntüler ve sesler Görevlerin içerisinde yer alan her türlü bilgi ve Kullanıcılar tarafından verilen cevaplar dahil olmak üzere tüm gizli ve mülkiyete tabi bilgiler anlamına gelecektir. Gizli Bilgi, İfşa Eden Tarafa karşı yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük ihlal edilmeksizin: (i) kamu tarafından öğrenilen veya bilinir hale gelen, (ii) İfşa Eden Tarafça ifşa edilmesinden önce Öğrenen Tarafça bilinen, (iii) Öğrenen Tarafça bağımsız olarak edinilen veya (iv) üçüncü bir kişiden elde edilen bilgileri içermeyecektir.

 

Görev: Kullanıcı tarafından yerine getirilmesi için Web Portal üzerinde belirtilmiş veya belirtilecek olan hedefler anlamına gelecektir.

 

Görev Verisi: Web Portal üzerinde belirtilen görevlere ilişkin Twentify/Müşteri tarafından talep edilen oylama, yorum, analiz, ses kaydı, fotoğraf, video, lokasyon bilgisi ve/veya benzeri her türlü veri anlamına gelecektir.

 

Hizmet: Müşterinin talepleri doğrultusunda Twentify’in mülkiyetinde olan Web Portalı üzerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve Müşteri’ye Web Portali üzerinden veya doğrudan raporlanması hizmeti anlamına gelecektir.

 

Kullanıcı Hesabı: Kullanıcı’nın, Web Portal’a üye olmak için, kendisine ait ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, e-mail adresi ve benzeri her türlü talep edilen bilgiyi vererek oluşturacağı hesap anlamına gelecektir.

 

Müşteriler: Hizmet’i talep eden Web Portal üzerinde belirtilen görevlerde yer alan mal ve/veya hizmetleri sağlayan şirketlerin tamamıdır.

 

Ücret: Kullanıcı tarafından Web Portal üzerinden yerine getirilen her bir görev için, Twentify’ın belirleyeceği şart, miktar ve tutarlarda, Kullanıcı’ya işbu Sözleşmede belirtilen şartlarda havale/eft, mobil ödeme, paypal, banka çeki, hediye çeki ve benzeri yöntemlerle yapılacak ödemeler anlamına gelecektir.

 

Web Portal: Tüm hakları Twentify’a ait olan, www.twentify.com adresli internet sitesinin, cep telefonu, tablet bilgisayar, el bilgisayarı ve/veya benzeri herhangi bir elektronik cihaz aracılığıyla sunulan mobil uygulamaların, yazılımların, programların, hizmetlerin ve bunların güncellemelerinin tamamı anlamına gelecektir.

4. Kullanıcı’nın Beyan, Taahhüt ve Yükümlülükleri

4.1  Kullanıcı, aşağıdaki hususları anladığını ve Web Portal’ı kullanırken, ilgili Görev ve Faaliyetlere katılırken bunlara uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


4.2  Web Portalı kullanırken işbu Sözleşmeye uymak Kullanıcının sorumluluğundadır ve ilgili mevzuata, kurallara, düzenlemelere ve İnternet topluluğunun genel olarak kabul gören uygulamalarına ve Twentify’ın yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Sözleşme sona erse dahi münhasıran Kullanıcı’ya aittir.


4.3 4. ve 5. maddede yer alan hükümler Hizmeti, Twentify’ı ve Hizmetin herhangi bir Müşterisini ve Kullanıcı’yı uygun olmayan, yakışıksız, kötüleyici ve gayri kanuni eylemlere dair ithamlardan korumayı amaçlamaktadır. Burada tarif edilen yasaklanmış kullanımlar, uygun olmayan ve yakışıksız tutuma ilişkin ana esaslar olarak belirlenmiştir ve sınırlı bir liste olarak yorumlanmamalıdır.

 

4.4 Web Portal’a, Hizmet’e ve Görev’lere ait yazılım ve donanımlar, her türlü yama, güncelleme, sürüm yükseltme veya çevrimiçi ağı, web sitesi veya temin edilen sistem yazılım veya donanımlarının yeni sürümleri Twentify tarafından yaratılmıştır ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahil ilgili diğer yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Twentify’a aittir.

 

4.5 Kullanıcı bu sayılanları Twentify’ın önceden verilmiş yazılı onayı olmaksızın kopyalamayacak, çoğaltmayacak, yayınlamayacak veya bu sayılanlarla karışıklığa yol açabilecek isim / marka / logo kullanmayacaktır.

 

4.6 Kullanıcı, 18 yaşın üzerinde ve reşit olduğunu, Kullanıcı Hesabı oluştururken vermiş olduğu bilgilerin kendisine ait, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.7 Kullanıcının 18 yaşın altında ve reşit olmaması halinde Kullanıcı, Görevlere ve Faaliyetlere katılmayacaktır; katılsa dahi, söz konusu görevlere ilişkin hiçbir bedel kazanmayacaktır.

 

4.8 Kullanıcı, işbu Sözleşme gereği yapmış olduğu tüm işlemlerde işbu bilgileri kullanacağını ve ayrıca Twentify tarafından gerekli görülecek yeni bilgiler talep edilmesi halinde de ilgili bilgileri Twentify’a derhal vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Twentify tarafından talep edilmesi halinde, ilgili bilgileri kanıtlayacak belgeleri Twentify’a ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9 Kullanıcı, Web Portalı ve Görevleri lisans, alt-lisans, satış, tekrar satış, kiralama, devir, dağıtım veya başkaca bir şekilde üçüncü kişilere kullandırmayacak veya erişilebilir kılmayacaktır. Kullanıcı, sadece kendi adına bir adet hesap oluşturacak ve sadece kendi hesabını kullanacaktır ve birden fazla ve/veya üçüncü kişiler adına kullanıcı hesabı oluşturmayacak, başka bir kişinin kullanıcı hesabını kullanmayacaktır ve hesap şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

 

4.10 Kullanıcı, Twentify’ın izni olmaksızın, Web Portal’ı ticari amaçla ve/veya herhangi bir çekiliş, kampanya, reklam, tanıtım, organizasyon, anket, yarışma, oyun ve benzeri faaliyetler amacıyla kullanmayacaktır.

 

4.11 Kullanıcı, Web Portal üzerinde Kullanıcı Hesabı oluşturmakla, Twentify’ın Web Portal üzerinden kullanıcının yerini Web Portal uygulaması arka planda çalışırken dahi tespit edebileceğini bilmekte olup, işbu hususlara ilişkin olarak Twentify aleyhine işlem yürütmeyeceğini ve Twentify’tan hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.12 Kullanıcı, Web Portal’a verdiği / yayınladığı, kendisine ait içerik üzerindeki tüm hakları için (fikri ve sınai hakları dahil), Twentify’a, bedelsiz olarak kullanma, paylaşma ve sair tasarruflarda bulunma izni verdiğini ve Web Portal’a ilişkin kendi yapmış olduğu düzeltme, iyileştirme, geliştirme ve benzerlerine ilişkin tüm fikri ve sınai hakların, Twentify’a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

4.13 Kullanıcı, herhangi bir nedenle, Web Portal’ın yazılım anahtarlarına, kaynak kodlarına, algoritmalarına, etiketlerine, mimari yapılarına ve benzerlerine ilişkin olarak şifre çözme, kaynak koda dönüştürme, sökme, değiştirme, nakletme, ters mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.14 Kullanıcı, Twentify’ın açık yazılı izni haricinde Müşteriler’le herhangi bir iletişim kurmayacak; Müşteriler’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.15 Kullanıcı, Sözleşme gereği yürüttüğü faaliyetler için yapacağı data, telefon ve benzeri harcamalarından münhasıran kendisi sorumlu olduğunu ve Twentify’dan hiçbir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.16 Kullanıcı, işbu Sözleşmeye aykırı herhangi bir davranış, işlem, faaliyet ve benzerleri sebebiyle oluşturduğu tüm zararları derhal nakden ve defaten ilgili tüzel veya gerçek kişilere tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. Yazılımın Yasaklanan Diğer Kullanımlar

 

5.1 Hukuka aykırı her türlü veri veya diğer materyallerin aktarımı, dağıtımı, geri kazanımı ve saklanması yasaktır. İşbu yasak herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Web Portal’ın aşağıda sayılacak olan hususları iletme ve yaymalarına da uygulanır:

 

(i) Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet, aleniyet, mahremiyet ve gizlilik ve kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında haklarını veya internet servis sağlayıcısının ve abonelerinin hak veya yasal yükümlülüklerini ihlal, suiistimal eden veya onlara zarar veren veriler;

 

(ii) Twentify’ın münhasır takdirine göre, çocuklara zarar veren veya üçüncü kişilerin özel hayatını veya reklam haklarını ihlal eden belgeler dahil, yasal olmayan içerik veya veri ya da taciz edici, cebri, onur kırıcı, tahkir edici, tehdit edici, ahlaka aykırı, müstehcen, ayrımcılık, siyasi görüş, dini yorumlar veya spekülatif yorumlar içeren, haksız veya nefret içerikli olarak belirlediği veya küçükler için zararlı içerikli, sayıca fazla veya iletimi ve yayması Twentify’ın veya ona hizmet sağlayan üçüncü kişilerin veya Müşterilerin bilinirliğine zarar veren getiren içerik veya veriler;

 

(iii) Uyuşturucu (eroin, kokain vb.), pornografik, suç, şiddet veya nefret içerikli, yasal olmayan her türlü veri veya içerik;

 

(iv) Virüsler, trojanlar vb. şekilde kişisel veri, bilgi ve sisteme zarar vermeye, çalmaya yönelik yazılım ürünleri;

 

(v) Kesin olmayan, yanlış veya yanlış yönlendirici nitelikte bilgi veya içerik

 

(vi) Twentify’ı, ona servis sağlayanları veya herhangi üçüncü kişileri yükümlülük altında bırakacak her türlü içerik.

 

5.2  Her türlü istenmeyen e-posta (“UBE” ya da “spam”), kısa mesaj, anlık mesaj veya hukuksuz ve uygunsuz sosyal medya mesajları gönderilmesi yasaktır.

 

5.3  Web Portalı kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmak ve Web Portal’ın amacına uygun çalışmasını engelleyecek, kapasitelerini zorlayacak hiçbir bir faaliyette bulunmak yasaktır.

 

5.4 Kullanıcıların kendilerine ait olmayan hesaplara ya da bilgisayar kaynaklarına yetkisiz erişime sahip olmaya çalışması ve/veya kendi hesaplarını kimlikleri hakkında yanıltıcı veya tamamen farklı bilgi verecek şekilde değiştirmeleri yasaktır. Kişilerin, amaçlarından sapacak şekilde herhangi mesaj göndermeleri ya da elektronik iletişime geçmeleri de yasaktır. Bir başkasına ait bir hesapmış gibi göstermek için kaynak IP adresini değiştirmek ya da sahte unvan ve kimlik bilgisi kullanmak yasaktır. Başkalarının servise veya internete erişimini engelleyecek faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Bunlara ek olarak kendilerine ait olmayan ya da yetkisiz şekilde veri ve içeriklerin yayınlanması yasaktır.

 

6. Twentify’ın Hakları

Twentify, aşağıdaki haklarını, herhangi bir neden göstermeksizin, dilediği zaman ve dilediği şekilde kullanabilecektir.

 

6.1  Twentify, Kullanıcı’ya ait her türlü içeriği yükleme, indirme, kaydetme, silme, arşivleme, kullanma, derleme, analiz yapma, işleme, değiştirme, çoğaltma, yayma, paylaşma, açıklama, satma, devretme, üçüncü kişilerle işbirliği yapma, araçlarla senkronize etme ve benzeri faaliyetlerinde bulunabilecektir.

 

6.2  Twentify, Kullanıcı’ya ait Web Portal’ın yüklü olduğu tüm elektronik cihazlara, çerez, yazılım, program ve benzeri her türlü veriyi yükleme ve yüklemiş olduklarını değiştirme faaliyetlerinde bulunabilecektir.

 

6.3  Twentify , Kullanıcı’yı bazı görev ve Faaliyetlere dahil etmeyebilecek; bu Sözleşmeyi, Web Portal’ı, Kullanıcı Hesabını, görevleri ve Faaliyetleri değiştirme, sınırlandırma, durdurma, sonlandırma, iptal etme ve benzeri faaliyetlerde bulunabilecektir.

 

6.4  İşbu Sözleşme kapsamında Twentify, sadece Müşterilere Hizmetin sağlanması amacıyla Müşterilerin talep etmiş olduğu görevleri Kullanıcı’ya iletecektir ve Web Portal’a, Görevlere, Faaliyetlere, Müşterilere ve/veya üçüncü kişilere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.5  Twentify, Web Portal’da oluşabilecek herhangi bir arıza, teknik yetersizlik ve benzeri nedenlerle meydana gelebilecek aksaklık, hata, gecikme, kapanma ve benzeri durumlardan sorumlu olmayacaktır.

 

6.6  Twentify, Kullanıcıların, Müşterilerin ve üçüncü kişilerin eylemlerinden sorumlu değildir.

 

6.7  Twentify, Kullanıcı’nın eylemlerinden dolayı herhangi bir hukuki, idari ve/veya cezai yaptırıma veya zarar, ziyan veya hasara maruz kalması halinde, diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla, ödemek zorunda kaldığı tutarları, Sözleşme sona erse dahi, Kullanıcı’ya rücu edebilecek; bunları Kullanıcı’ya yapacağı ödemelerden mahsup edebilecektir.

 

7. Görev ve Ücret

7.1 Twentify, Kullanıcı’nın kendisine Görev verilerini göndermesini takip eden 2 (iki) ay içinde, görevin bizzat Kullanıcı tarafından yerine getirildiğine ilişkin kanıt oluşturabilecek her türlü veriyi talep edebilir. Twentify, görevin bizzat Kullanıcı tarafından yerine getirilmediğine ilişkin herhangi bir şüphe duyması veya Kullanıcı’nın kendisinden talep edilen verileri belirtilen sürede sağlayamaması halinde, Göreve ilişkin Ücreti ödemekten çekinebilir / ödemiş olduklarını geri talep edebilir.

 

7.2 Kullanıcı, Görevleri, sadece Web Portal’da Göreve ilişkin olarak belirtilen talimatların tümünü tamamlaması ve bunlara ilişkin talep edilen Görev Verilerini, talimatlara, gerçeklere, istenilen şekil ve yöntemlere uygun olarak, Twentify’a Web Portal üzerinden iletmesi halinde yerine getirmiş sayılacaktır.

 

7.3  Kullanıcı tarafından sağlanan Görev Verilerinin, Twentify’ın talimatlarına, gerçeklere veya istenilen şekil ve yöntemlere aykırı, düşük kaliteli ve/veya Twentify tarafından kabul edilmeyen / kullanılamayan / işlenemeyen nitelikte olması halinde, ilgili Görev yerine getirilmemiş sayılacaktır; bunlara ilişkin olarak Kullanıcı hiçbir Ücret vs hak talebinde bulunamayacaktır.

 

7.4  Kullanıcı, Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirdiği her bir Görev için yalnız yalnızca bir defa Ücret’e hak kazanır.

 

7.5  Kullanıcı, Ücret olarak belirlenmiş değerlerin değiştirilmesini, ilgili değerlerin nakit olarak ödenmesini ve/veya benzerlerini talep etmeyecektir.

 

7.6 Kullanıcı, Görevleri yerine getirerek kazanmış olduğu Ücrete ilişkin para harici diğer haklarını, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve/veya devretmeyecektir.

 

7.7 Kullanıcı, Web Portal üzerinde yaptığı öneri, yorum ve benzerleri karşılığında herhangi bir ilave menfaat talep etmeyecektir.

 

8. Ödeme

8.1 Kullanıcı, Twentify tarafından kendisine Ücret ödemesinin yapılmasını sağlamak için, Görevini tamamlaması /ve Görevin tamamlandığının kendisine bildirilmiş olması şartıyla Web Portalın profil bölümünden ödeme bilgileri kısmına girerek, kendisine ait T.C. Kimlik No., adres, il ve ilçe, cep telefonu, IBAN dahil banka hesap bilgilerini, öğrenim durumunu ve meslek bilgisini bu kısımda yer alan forma doldurmak suretiyle Twentify’a bildirecektir. İşbu bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması halinde, Twentify tarafından kendisine ödeme yapılmayacaktır.

 

8.2 Bu formun Twentify’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) ila 60 (altmış) gün (Uygundur) içerisinde, Twentify tarafından Kullanıcı’nın Web Portal üzerinde yer alan hesabına ilgili Ücret yatırılacaktır. Kullanıcı, Ücreti dilerse nakit olarak çekebilir veya Web Portalın içindeki market sistemi üzerinden mal satın alabilir.

 

8.3 Kullanıcının Ücreti nakit olarak çekmek istemesi halinde, Twentify tarafından Kullanıcı’nın hak ettiği Ücret üzerinden Kullanıcı adına gider pusulası düzenlenecek ve ilgili gider pusulasına ilişkin yasal prosedürler Twentify tarafından yerine getirilecektir. Kullanıcı, yerine getirmiş olduğu görevlere ilişkin bedellerden doğacak, gelir vergisi dahil, her türlü vergiden münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yönde, Twentify, ilgili vergilere ilişkin ödemeleri Kullanıcı adına ilgili idarelere bizzat yapacak olup, yapmış olduğu ödemeleri Kullanıcı’ya ödeyeceği ilgili bedellerden düşecektir.

 

8.4 Ancak, Kullanıcı’nın 1 (bir) takvim yılı içerisinde (01.Ocak – 31. Aralık) hak ettiği bedel tutarının brüt 32.000-TL (otuzikibin Türk Lirası) tutarına ulaşması halinde, Kullanıcı’nın bağlı bulunduğu vergi dairesine kendisinin vergi mükellefi olması adına ilgili bildirimleri ve yasal prosedürleri bizzat yerine getirmesi gerekmektedir.

 

8.5 Kullanıcı,ödemelereilişkin,banka,transfer,kargo,postavebenzerihertürlümasraflardan sorumlu olacaktır; Twentify, ilgili bedelleri yapacağı ödemelerden düşebilecek veya Kullanıcı’nın ödemeleri ilgililere yapmasını sağlayabilecektir.

 

8.6 Kullanıcı, yerine getirmiş olduğu Görevlere ilişkin, ilgili vergiler düşülmüş Ücret haricinde, Twentify’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.7 Kullanıcı, bu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle veya kendi talebi ile kullanıcı hesabının kullanıma kapatılması halinde, yerine getirmiş olduğu Görevlere ilişkin Ücret hakkını kaybedecektir

 

 

9. Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması

 

9.1 Öğrenen Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisini işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında bir amaç doğrultusunda İfşa Eden Tarafın yazılı ön izini olmaksızın ifşa etmeyecek veya kullanmayacaktır.

 

9.2  TaraflardanherbiridiğertarafınGizliBilgisiningizliliğini,kendisineaitolanaynıtürdeki gizli bilgilerinin gizliliğini koruduğu şekilde koruyacağını kabul eder (ancak hiçbir durumda makul özenden azını göstermeyecektir). Öğrenen Taraf, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi veyahut fesih edilmesi halinde; Gizli Bilgi iade edilebilir formatta ise bunları Gizli Bilgiyi İfşa Eden Taraf’a derhal iade edecek, iade edilebilir formatta olmayan Gizli Bilgi ise Öğrenen Taraf’ça derhal ve herhangi bir kopyası alıkonmadan imha edilecektir. Bu yükümlülük, Öğrenen Tarafın çalışan, vekil, danışman, temsilci ve benzerlerini de kapsayacak olup, yerine getirilmesinden bizzat kendisi sorumludur.

 

9.3  Eğer Öğrenen Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgisini ifşa ederse veya kullanırsa (veya kullanacağına veya ifşa edeceğine ilişkin tehdit ederse) gizlilik korumasının ihlali sonucu, İfşa Eden Taraf mevcut diğer hukuki çarelere ek olarak söz konusu fiilleri engellemek amacıyla taraflarca özellikle diğer mevcut çarelerin yetersiz olacağı kabul edildiği takdirde ihtiyati tedbir talep etme hakkını haizdir.

 

9.4 Twentify Müşterileri’nin, Görevlerin bir parçası olarak Kullanıcılara ifşa ettiği her türlü bilgi Gizli Bilgi olarak addedilecek ve bu Gizli Bilgi ve materyaller sahibinin tek ve münhasır mülkü olarak kalacaktır. Kullanıcı, katıldığı tüm Görevlerin bir parçası olarak, Görevin kendisi ve söz konusu Göreve katıldığına dair bilgi dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, kendisine açıklanan her türlü içerik ve materyallerin tamamını gizli tutacağını, bunları hiçbir surette üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini veya bu Gizli Bilgileri herhangi bir başka amaç için kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu yükümlülüğün ihlali halinde, Kullanıcı Hesabının kapatılabileceğini ve/veya Web Portal’a erişiminin kısıtlanabileceğini, Ücret’a hak kazanamayacağını ve ayrıca bu yükümlülüğün ihlali halinde Twentify nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararı, derhal nakden ve defaten karşılamakla yükümlü olacağını gayrikabilirücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

 

9.5 İşbuGizlilikmaddesialtındayeralanhükümlerişbuSözleşmeveTaraflararasındakiticari ilişki sona erse dahi süresiz olarak devam edecektir.

 

9.6 Kullanıcı, Görev ve Faaliyetlere katılması halinde;

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri işleyen” sıfatı altında hareket ettiğini ve KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş kişisel verileri Twentify’a aktaracağını;

  2. Twentify tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü alınan teknik ve idari tedbirlere riayet edeceğini;

  3. Söz konusu idari ve teknik tedbirlerin alınması hususunda Twentify ile müşterek sorumlu olduğunu;

  4. Twentify tarafından verilen talimatlar çerçevesinde, Twentify adına, sözleşmeye uygun olarak veri toplayıp işleyeceğini, herhangi bir sebeple Twentify’ın talimatlarına ve işbu sözleşmeye uygunluk sağlanmazsa Twentify’ı konu ile ilgili en kısa sürede bilgilendireceğini, bu durumda Twentify’ın üyeliğini askıya alıp işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olduğunu;

  5. Herhangi bir ihlal halinde derhal Twentify’a gerekli bildirimde bulunacağını;

  6. İşlediği kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağını, uygulama kapsamındaki Görev ve Faaliyetler için gereken amacın dışında kullanamayacağını; kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10. Süre ve Fesih.

 

10.1 Sözleşme Süresi. İşbu Sözleşme, Sözleşmedeki sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabının açık olduğu süreç boyunca taraflar arasında yürürlükte ve geçerli olacaktır.

10.2 Taraflardan herhangi biri, Sözleşmeyi haklı sebebe dayanarak feshedebilir: (i) esaslı ihlal üzerine gönderilen yazılı ihtardan itibaren 5 gün içerisinde, ihlalin sürenin dolduğu tarihte giderilmemiş olması halinde; veya (ii) diğer Taraf aleyhine iflas işlemlerini başlaması veya diğer aciz, tasfiye, sona erme veya alacaklıların lehine olmak üzere devir işlemlerine konu olması halinde.

 

11. Genel Hükümler.

 

11.1 Tarafların İlişkileri.Taraflar; bağımsız yüklenicilerdir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında; işveren-çalışan ilişkisi, ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik, yediemin oluşturmaz.

 

11.2 Üçüncü Kişi Lehtarlar Yoktur. İşbu Sözleşmede belirtilenler dışında, bu Sözleşmenin üçüncü kişi lehtarları bulunmamaktadır.

 

11.3 Bildirimler. Twentify, Kullanıcı’yı, Web Portal, posta, telefon, faks, elektronik posta, kısa mesaj (SMS) ve/veya internet sitesi üzerinden bilgilendirebilecektir.

 

11.4 Feragat ve Ek Kanun Yolları. Herhangi bir Tarafça, bu Sözleşmede yer alan bir hakkın kullanılamaması veya kullanımda gecikilmesi o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, burada belirtilen kanun yolları kanunlarda veya hakkaniyet uyarınca öngörülen kanun yollarına ek olarak ve münhasır olmayarak düzenlenmiştir.

 

11.5 Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunduğu takdirde, bu hüküm mahkemece tadil edilecek ve kanunların izin verdiği en geniş ölçüde hükmün asıl şeklinin amacını gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Ayrıca, Sözleşmenin geriye kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır.

 

11.6 Devir. Taraflardan hiçbiri, burada belirtilen hak veya yükümlülüklerini, kanun gereği veya başka bir şekilde, diğer Tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın devredemez. Twentify dilediği şekilde devretme hakkına haizdir.

 

11.7 Uygulanacak Hukuk. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

 

11.8 İhtilafların Çözümü. Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların çözümü konusunda, Taraflar İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerini yetkili kılmışlardır.

 

11.9 Mücbir Sebep. Taraflar; doğal afet, savaş, terörizm, ayaklanma, ambargo, sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, yangın, sel felaketi, kaza, veya grevler, işçi sorunları (etkilenen tarafın işçileri dışındakiler), bilgisayar, telekomünikasyon, internet Web Portal sağlayıcılarının veya yer sağlayıcılarının yetersizliği veya Taraflardan birinin zilyetliğinde veya makul kontrolünde olmayan donanım, yazılım ya da güç sistemlerindeki gecikmeler gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü dışındaki öngörülemez durum veya sebeplerle yükümlülüklerini ifa edememekten sorumlu olmayacaktır; şu kadar ki yükümlülüğünü ifa edemeyen Taraf, diğer Tarafa söz konusu ifa edememenin sebebini yazılı olarak derhal bildirmeli ve ifada gecikmenin önlenmesi için makul çabayı göstermelidir

 

İşbu Sözleşme, 11 (onbir) ana maddeden ibaret olmak üzere, Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı oluşturması anında Kullanıcı tarafından okunarak ve kabul edilerek taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.

bottom of page