top of page

BOUNTY KULLANICISI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Türkiye’de kurulu Twentify Teknoloji ve Kitle Kaynak Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (“Twentify”) fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Bounty uygulamasını indirmiş bir Kullanıcı/Sincap iseniz; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz Bounty kullanıcı sözleşmesinin kurulması aşaması ve Bounty uygulamamızı kullanıp faaliyetlere ve görevlere katılmanız aşaması olarak iki şekilde işlenmektedir. 
 

Kullanıcı sözleşmesinin kurulması anında tarafımızca toplanan ve işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:


Kimlik Verisi

Ticari ilişkimizin kurulması için sizden aldığımız ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası gibi kimlik belgesinde yer alan kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. 
 

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi, konum verisi, sosyal medya hesap bilgileri gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte, toplamakta ve işlemekteyiz.
 

Uygulamamızı kullanıp faaliyetlere ve görevlere katılmanız aşamasında tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 

Kimlik Verisi

Uygulama kapsamındaki faaliyet ve görevlerin gerektirmesi halinde T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, aile bilgileriniz, medeni hal verilerinizi toplayabilir ve işleyebiliriz. 
 

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi, adres, konum verisi, sosyal medya hesap bilgileri gibi iletişim bilgilerini sizden talep etmekte, toplamakta ve işlemekteyiz.
 

Finansal Veri

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve aramızdaki ilişki kapsamında gerekli finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına banka hesap numaraları, banka hesap isimleri gibi verileri işlemekteyiz. Uygulamamızda katıldığınız faaliyet ve görevleri tamamlamanız bakımından gelir bilgileri, kredi kartı sahipliği, kullanılan banka görüntüsü, sigorta sahipliği bakımından poliçenin görüntüsü, araç sahipliği, telefon sahipliği, sahip olunan telefonun modeli, markası ve kullanılan servis sağlayıcı, ev sahibi olup olmadığınız gibi verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. 


Eğitim Verileri

Uygulamamızda katıldığınız faaliyet ve görevleri tamamlamanız bakımından eğitim durumu, meslek sektörü ve meslek detayları gibi bilgileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. 
 

Kullanıcı Verileri

Uygulamamızda katıldığınız faaliyet ve görevleri tamamlamanız adına evcil hayvan sahibi olup olmadığınız, profil fotoğrafı olarak veya görevler için paylaştığınız fotoğraflar, ses, görüntü ve video kayıtları, web sayfamızı ziyaret ettiğinizde login bilgisi tarafımızca toplanıp işlenmektedir.
 

Üçüncü Kişilere Ait Veriler

Gizli müşterilerimiz bakımından faaliyet ve görevleri tamamlamak adına paylaştığınız tarafınıza ait ses kayıtları, fotoğraflar, görüntüler ve bilgiler tarafımızca toplanıp işlenmektedir. 
 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Uygulamamızda katıldığınız faaliyet ve görevleri tamamlamanız bakımından sağlık bilgileriniz, sağlık problemleri hakkında bilgiler (örneğin saç derinle alakalı bir problem yaşıyor musunuz) gibi sorulara verdiğiniz cevaplarda yer alan veriler, cinsiyet, alkol ve sigara kullanımı, hamilelik durumu verileriniz tarafımızca toplanmakta ve işlenmektedir. 
 

Lokasyon verisi 

Bounty uygulamasının açık oluğu her an Twentify Geo-triggering yöntemi gibi araştırmalarda bir alana girdiğinizde ya da o alandan çıktığınızda araştırma için hedefleme yapılmak amacıyla toplanabilir ve işlenebilir. 


 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Sizinle ticari ilişki kurabilmek ve yönetmek hususundaki meşru menfaatimiz gereği ve siz ile aramızdaki kullanıcı sözleşmesinin kurulması, ifası ve tarafınıza ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi doğrudan sizden veya uygulamamıza Facebook platformu aracılığıyla kayıt oluyorsanız Facebook üzerinden topluyoruz. 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

 • Uygulamamıza üyelik kaydınızın yapılabilmesi

 • Anketlerin yapılabilmesi için sınıflandırma ve belirleme yapılabilmesi

 • Tarafınızdan anketlerin yapılabilmesi

 • Ödemelerin ifa edilebilmesi

 • Uygulama üzerinden canlı görüşme ile yaşadığınız sıkıntıların çözümlenmesi, gerekli iletişimin sağlanması

 • Müşterimiz olan şirketler için tarafınızdan pazar, tüketici, marka, iletişim,  alışverişçiyi anlama araştırmalarının yapılabilmesi

 • Sizin konum bazlı davranışlarına göre markalar için potansiyel müşteri kitlesinin hedeflenebilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 • Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.

 • Kişisel verilerinizi CRM, CDN için bulut sunucularında, MS Office, Google Mail, Intercom canlı chat ve Google Drive’da muhafaza etmekteyiz. Bu nedenle de söz konusu verileriniz HubSpot(Amerika), Amazon Web Services(Almanya), Google drive(Amerika)’daki sunucularda barındırılmaktadır.

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 

 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

 • Yazılı ve imzalı olarak 

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile 

 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz. 

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0859061649800017

İletişim Linki: https://www.twentify.com/tr/iletisim 

Veri Sahibi Formu: TF3CV1

Twentify Teknoloji ve Kitle Kaynak Hizmetleri Anonim Şirketi 

Barbaros Mah. Begonya Sk. No:1 İç Kapı No:2
Ataşehir / İstanbul

bottom of page